Mokykloje startuoja projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Kazlų Rūdos savivaldybė ir Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla 2020-04-30 pasirašė Europos socialinio fondo  finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“ savivaldybės ir mokyklos sutartį.

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas)   planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, tarp kurių atrinkta ir Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla.

Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Projekto siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

Šiuo metu mokykloje sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis artimiausiu metu parengs mokyklos veiklos tobulinimo planą. Rengiant planą bendradarbiaujama su ŠMSM paskirtu konsultantu ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Planas bus derinamas su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinamas mokyklų vadovo.  Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimo trukmė – dveji metai.